Analiza 1_2018 - Zakup 5 szt. autobusów elektrycznych dla Polickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego wraz z ładowarkami

Projekt z należy oceniać jako wysoce rentowny. Potwierdzają to wszystkie wykorzystane w analizie miary efektywności inwestycji. Przyjmując powyższe założenia w wyniku realizacji inwestycji przedsiębiorstwo autobusowe powinno zwiększyć swoją wartość wewnętrzną o ponad 2,6 mln zł. Oszacowana na poziomie 18,89% wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wyznacza roczną stopę zysku z przedsięwzięcia. Zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) oszacowano na poziomie ok. 10,62%, czyli zdecydowanie wyższym niż koszt kapitału własnego, co także potwierdza efektywność Projektu. Zgodnie z założeniami zwrot zainwestowanych nakładów (zdyskontowany okres zwrotu) powinien nastąpić po niecałych 6 latach od rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.