REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIE PALĘ BYLE CZYM”

Regulamin Konkursu plastycznego "Nie palę byle czym" - pobierz w PDF


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
„NIE PALĘ BYLE CZYM”

ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji z siedzibą w Policach.

ZADANIE KONKURSOWE:
Zadaniem dla uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z przewodnim tematem szkodliwości palenia śmieci i słabej jakości węgla (negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi i na środowisko).

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1.    uczniowie przedszkoli
2.    uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV
3.    uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:
1.    Zasięg konkursu – Województwo Zachodniopomorskie.
2.    Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie.
3.    Format prac: A3 i A4.
4.    Termin nadsyłania prac:  do 4 grudnia 2019 r. (środa).
5.    Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu pracy do organizatora.
6.    Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
7.    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej (nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs). Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie  i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.
8.    Prace przesłane na konkurs powinny zawierać na odwrocie dane personalne autora, tj. imię i nazwisko, dane szkoły, klasę, dane kontaktowe nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
9.    Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
10. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Świetlica Wiejska
Uniemyśl 3
72-015 Police
(Otwarta: Pn. 16-19, Wt. 16-19, Śr. 14-17, Czw. 16-19, Pt. 14-17, Sob. 12-16)
lub przesłać dobrej jakości skan pracy pocztą elektroniczną na adres evpolice@gmail.com

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1.    Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców na stronie internetowej www.evpolice.pl i Facebook-u w terminie do 8 grudnia 2019r.
4.    Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa (czujniki czadu, gadżety i materiały plastyczne).
5.    Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6.    Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Uniemyślu.
7.    Laureaci, którzy nie odbiorą nagród w powyższym terminie otrzymają nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły lub przedszkola wskazanego na odwrocie pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.evpolice.pl.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5.    Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.). Dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane osobom trzecim.